BatteriBolaget i Åmmeberg AB   -   Tel: 0583 345 10   -   Kontakta oss   Om oss   Nyheter

Miljömål

Batteribolaget har i dagsläget INTE som mål att certifiera sig i ISO9001 eller ISO14001 dock arbetar vi i enlighet med de riktlinjer som sätts upp i ledningssystemen ISO9001:2000 samt ISO14001:2004 vårt mål är att vara certifieringsbara och uppfylla samtliga krav i båda standarderna.

Hem / Miljö

Batteribolaget strävar efter så låg miljöpåverkan som möjligt samt att endast använda batterikomponenter från leverantörer certifierade enligt ISO 14001 eller likvärdigt miljöledningssystem.

Batteribolaget använder produkter märkta med ”bra miljöval” eller liknande där sådana finns att tillgå och det är tekniskt möjligt. Produktdokumentation finns tillgänglig för samtliga anställda i en pärm i direkt anslutning till arbetsplatsen.

Batteribolaget behandlar sitt avfall enligt kretsloppstänkandet och strävar efter att minska mängden avfall genom att bl.a. införa ny teknik där så är möjligt.

Transporter samordnas i största möjliga mån och utföres på bästa tänkbara sätt för att minska miljöpåverkan.

Batteribolaget uppfyller sitt producentansvar som batteriproducent genom uppsamling och återvinning av uttjänta batterier, det är ett långtgående samarbete med vår batterileverantör TAB i Slovenien som driver en modern återvinningsanläggning ( http://www.rm-mpi.si ) där förutom bly och blylegeringar även plasten polypropylen återvinns. Återvinningsanläggningen är liksom batterileverantören certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Uttjänta batterier mellanlagras i slutna plastcontainers under tak i väntan på transporten till återvinningsanläggningen.

Information om insamlingen finns på www.mittgamlabatteri.se

Transporterna till återvinningsanläggningen sker i största möjliga utsträckning som returtransporter vid batterileveranser från TAB Slovenien.

Om Batteribolaget i Åmmeberg AB

Batteribolaget i Åmmeberg AB är ett företag som ursprungligen startades i slutet av 1980-talet med målsättning att förse Sveriges truckar med kvalitetsbatterier.

 Lertagsgatan 7, 694 34 Hallsberg

© 2024 Batteribolaget i Åmmeberg AB. All Rights Reserved - Powered by Sitesmart